Общи Условия

Правила и условия за ползване на YessPay.com

Настоящите правила и условия за ползване описват и уреждат отношенията по предоставянето и използването на услугите на сайта YessPay.com, между YessPay.com  и всяко лице, което посещава страниците на YessPay.com  и/или се е регистрирало на сайта. YessPay.com си запазва правото да променя настоящите условия по всяко време, чрез обновяването на този текст, като новите условия влизат в сила след публикуването им на страницата на YessPay. Потребител е всяко лицe, което ползва услугите на YessPay.com  и се счита за съгласен и приел промените в „Общите условия“ в случай, че продължава да използва услугите след влизането на промените в сила.

1. YessPay полага дължимите грижи за да осъществи нормално ползване на услугите, и ги предоставя на своите потребители така както са описани в този сайт. YessPay.com не гарантира, че услугата ще се предоставя без прекъсване или без грешки. При никакви обстоятелства YessPay няма да носи отговорност за каквито и да е загуби, преки или косвени вреди, пропуснати ползи, причинени на Потребителя в резултат на използването или невъзможността за използване на услугите на YessPay, причинени от нарушение на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на трети лица, включително мобилни оператори, интернет доставчици и комуникационни връзки в и/или извън страната.

2. YessPay.com запазва правото си по свое усмотрение да подобрява или модифицира услугите предоставяни на сайта.

3. В случай че YessPay установи и има сериозни основания, че услугата се използва за неправомерни действия, компанията си запазва правото да блокира потребителския акаунт, както и всички плащания към него, за което той ще бъде уведомен своевременно.

3.1. В случай на постъпване на оплакване от трето лице за използване на услугата в нарушение на настоящите правила YessPay.com има право да ограничи предоставянето на услугата до изясняване на случая.

3.2. Потребителят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност YessPay.com при съдебни искове и други претенции на трети лица, включително и на мобилни оператори (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (i) предоставяната от Потребителя клиентска услуга (ii) неизпълнение от Потребителя на някое от задълженията по тези условия за ползване на YessPay.com, (iii) нарушение от Потребителя на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (iv) нарушение на българското законодателство от страна на Потребителя.

3.3. С оглед избягването на всякакво съмнение: Разпоредбите по предходните точки запазват действието си и след цялостното и/или частично ограничаване и/или блокиране на акаунта на Потребителя.

4. В случай на доказани неправомерни действия по предходната точка от настоящите правила, или при поискване от компетентните органи на Република България, YessPay.com си запазва правото да предоставя цялата налична информация за действията и самоличността на потребителя.

5. YessPay.com има право незабавно да блокира акаунта на потребител и сайтове, които ползва улугите на YessPay.com, които предлагат следното съдържание:

 • противоречат на българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, морала и добрите нрави;
 • нарушават или засягат права вурху интелектуална собственост, включително авторско право, на трети лица
 • съдържат заплаха за живота и неприкосновеността на човека, призоваващи към насилие и расова, етническа или религиозна вражда, нарушаващи правата и законните интереси на трети лица

6. Всеки потребител, който иска да ползва услугите предоставени на сайта YessPay.com трябва задължително да се регистрира като попълни регистрационната форма и даде съгласието си с настоящите общи условия.

6.1. За да ползва услугите на сайта YessPay.com Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна  и пълна информация, както и да я актуализира своевременно, при регистрацията си на сайта. В случай, че Потребителят предостави неверна информация или YessPay  има сериозни основания да счита, че предоставената информация е неверна, непълна или неточна, YessPay си запазва правото да прекрати или да отмени регистрацията на Потребителя, както и да откаже ползването на услугите от Потребителя на сайта YessPay.com

6.2. При завършване процеса на регистрация и одобрение от YessPay.com, Потребителят получава логин и парола за достъп до уеб-интерфейс, който му позволява управление на услугите и статистика относно генерирания СМС трафик. Потребителят носи отговорност за безопасността и сигурността на своя логин и парола, а както и за всички извършени действия с неговия акаунт на YessPay.com.

6.3. Разпоредбите на настоящите условия и правила са задължителни за всички потребители ползващи услугите на YessPay.com и задължително се потвърждават при регистрация.

7. YessPay.com се задължава да пази тайната на изпратените SMS-и през системата, както и да НЕ:

 • споделя създадените потребителски имена (логини) и пароли, или друга персонална информация предоставена от потребителите, с трети лица за техните маркетингови или промоционални цели без изричното съгласие от тяхна страна.
 • разкрива информация дадена от Потребителя, освен когато Потребителят е дал изричното си съгласие и/или информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури

8. За да започне да получава плащания Потребителят е длъжен след регистриране в сайта и одобрение от страна на YessPay.com да изпрати подписан договор до YessPay, които ще бъде изпратен на посочения от Потребителя е-mail.

9. Потребителят има право да изисква плащане на дължимите към него суми съгласно  условията описани на сайта и указаните срокове за изплащане:

 • Изплащане веднага след приключване на месеца. В този случай Потребителят получава 40% от стойността на всеки входящ SMS до 3 работни дни след поискване или
 • Изплащане от 30 до 45 дни след приключване на месеца, за който става разплащането. В този случай плащанията се извършват по стандартните тарифи указани на сайта

10. YessPay.com има право да намали размера на дължимото възнаграждение в размер на обявените от мобилните оператори проценти на несъбрани задължения от абонати (измамен трафик), както и не дължи възнаграждение по отношение на възнаграждения, които са дължими от мобилните оператори, но не са реално получени.

11. Потребителят се съгласява, че:

 • Мобилните оператори не са гарантирали, че услугата предоставена от тях ще е без недостатъци; и
 • Предоставянето на услугата зависи  от:
 • наличието на взаимно свързване между Мрежата и  лицето, което желае да ползва услуга, и
 • наличието на подходящо оборудване у Потребителя и лицето, което желае да ползва услугата, и
 • наличието на покритие на Мрежата в съответния район, в който се намира лицето, което желае да ползва услуга, и
 • което и да е обстоятелство, което засяга нормалната работа на Мрежата и/или предоставянето на услугата.

12. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.